Wolne stanowiska cywilne - Komenda Powiatowa Policji w Pucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska cywilne

Wolne stanowiska cywilne

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PUCKU

Komendant Powiatowy Policji w Pucku poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

robotnik gospodarczy Zespołu Finansów, Gospodarki Materiałowo - Technicznej i Transportu Referatu Wspomagającego KPP w Pucku       z miejscem wykonywania pracy w Komisariacie Policji  w Juracie.

 

Liczba lub wymiar etatu: 0,50 pełnego etatu.

 

Miejsce wykonywania pracy:

 

Komisariat Policji w Juracie

ul. Ratibora 42

84-141 Jurata

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

  • utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach Komisariatu Policji w Juracie;
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie przylegającym do Komisariatu Policji      w Juracie;
  • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

n i e z b ę d n e:

 

wykształcenie: co najmniej podstawowe

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 

-    dokładność i rzetelność w wykonywaniu pracy;

-    umiejętność pracy w zespole;

-    dyspozycyjność.

 

wymagania dodatkowe:

 

-    samodzielność;

-    komunikatywność;

-    poświadczenie bezpieczeństwa.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

-    życiorys i list motywacyjny;

-    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-    kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie

     zawodowe oraz umiejętności;

-    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

     lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

-    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

     rekrutacji.

Termin składania dokumentów:

 

20 wrzesień 2018 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Komenda Powiatowa Policji w Pucku

84-100 Puck ul. Dworcowa 5

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji.

 

Inne informacje:

 

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie      nie będą rozpatrywane. Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie, ani pisemnie.

 

Zatrudnienie – na okres próbny.

 

Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.

 

Oferty odrzucone zostaną złożone do składnicy akt „OZ” KPP w Pucku.

 

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie      nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie, ani pisemnie.

 

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

 

Skutek finansowy na powyższym stanowisku wynosi 1.081,50 zł. brutto miesięcznie      + ewentualna wysługa lat (od 5% do 20%).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 674-52-04 w godz. 800 – 1400.

Metryczka

Data publikacji : 18.03.2011
Data modyfikacji : 10.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pucku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Patelczyk
Osoba udostępniająca informację:
sierż. Ewa Bresińska KPP Puck
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Bresińska

Nawigacja

do góry