Informator dla kandydatów - Służba w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Pucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba w Policji

Informator dla kandydatów

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 

Zgodnie z art.25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 355)

 

•obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

•nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

•korzystający z pełni praw publicznych,

•posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

•posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

•dający   rękojmię   zachowania   tajemnicy   stosownie   do   wymogów   określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej)

Składanie dokumentów przez osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Policji będzie odbywało się poprzez uprzednią rejestrację na adres e-mailowy dobor@gd.policja.gov.pl. (należy podać imię, nazwisko, numer telefonu i  wskazać komendę, w której kandydat chciałby złożyć dokumenty – z komend wymienionych poniżej). Zgodnie z kolejnością zgłoszeń, każdemu kandydatowi zostanie wskazany drogą mailową lub telefonicznie termin i miejsce złożenia dokumentów.

Od dnia 04 czerwca 2018 roku osoby chętne do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym dokumenty mogą składać:

Komenda Wojewódzka Policji Wydział Kadr i Szkolenia w Gdańsku, ul. Okopowa 15 pokój 008 lub 11:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, natomiast we wtorek w godz. 8.00 - 17.00

Komenda Miejska Policji w Słupsku (komórka kadrowa), Al. 3 Maja 1 :

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach (komórka kadrowa), ul. Warszawska 13:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim (komórka kadrowa), ul. Bohaterów Getta 2:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

 

LISTA DOKUMENTÓW:


•podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z wskazaniem jednostki Policji, w której kandydat chce pełnić służbę (z lewej strony podania margines 2.5 cm szerokości),

•wypełniony czytelnie, drukowanymi literami kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),

•kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe np: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom uzyskania tytułu licencjata lub magistra (oryginały do wglądu).

•kserokopia świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu).

•książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencja wojskową aby udokumentować fakt, iż posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (pieczątka właściwego WKU o przeniesieniu do rezerwy).

 

Ponadto osoby składające dokumenty powinny przedłożyć dowód osobisty celem potwierdzenia tożsamości. Osoby, które posiadają „nowe dowody" osobiste (bez wpisanego miejsca zameldowania) winny posiadać dodatkowo zaświadczenie o zameldowaniu.

 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego przez pracownika Zespołu ds. Doboru.

 

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej i miejskiej Policji, lub ze strony internetowej Komendy Głównej Policji(www.policja.pl).

 

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia oraz umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

•wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (administracja, prawo, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

•wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wyżej wymienione,

•wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier),

•posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego,

 •posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,

 •posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz

uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej,

 •posiadanie prawa jazdy kategorii „A" lub „C".

 

INFORMACJE    DOTYCZĄCE    PROCEDURY    KWALIFIKACYJNEJ    MOŻNA ZNALEŹĆ:

•na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

 

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji;

•Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 roku, poz. 355 - t.j.).

•Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

•Rozporządzenie MSW z dnia 18.04.2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 z późn. zm.)

•Rozporządzenie MSW z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U z 2014r., poz. 1894).

•Decyzja nr 196 KGP z dnia 12.06.2012 roku w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z dnia 12.06.2012 roku).

•Decyzja nr 744 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 19, poz. 141).

•Decyzja nr 746 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007r. w sprawie przeprowadzania wywiadu zorganizowanego wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.Urz. KGP z 2007 r. Nr 19, poz. 143).

•Decyzja nr 478 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2005 r. w sprawie prowadzenia badań psychologicznych testem MultiSelect osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji oraz oceny tych badań (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 15, poz. 110).

 

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Metryczka

Data publikacji : 20.01.2012
Data modyfikacji : 09.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pucku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Bresińska
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Bresińska KPP Puck
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Bresińska
do góry