RODO - Komenda Powiatowa Policji w Pucku

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Pucku:
- adres: ul. Dworcowa  5, 84-100  Puck,

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku sprawuje inspektor ochrony danych Pan Marcin Czajkowski :
- adres: ul. Dworcowa  5, 84-100  Puck,
- e-mail: iod.puck@gd.policja.gov.pl

W czasie nieobecności inspektora ochrony danych osobowych zastępstwo pełni Pani Marta Blar - kierownik Kancelarii Tajnej Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Pucku.

 

3. W  Komendzie Powiatowej Policji w Pucku, dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów wynikających z:

 • realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód,  m.in. dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji. W każdym przypadku zbierana od Pani/Pana zgoda będzie wskazywała m.in. cel przetwarzania danych, który w oparciu o tę zgodę realizujemy (podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a) lub  art. 9 ust. 2 lit. a));
 • zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności niezbędnych do realizacji zawarcia umowy (podstawa prawna: Rozporządzenie,  art. 6 ust. 1 lit. b));
 • wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, m. in. w zakresie realizacji zadań  związanych z zatrudnieniem (podstawa prawna: Rozporządzenie,  art. 6 ust. 1 lit. c) lub  art. 9 ust. 2 lit. b) i j));
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawa prawna: Rozporządzenie,  art. 6 ust. 1 lit. d) lub art. 9 ust. 2 lit. c));
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa prawna: Rozporządzenie,  art. 6 ust. 1 lit. e));
 • realizacji zadań w ramach uzasadnionego interesu administratora, m.in. zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia, obiektów i wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne (podstawa prawna: Rozporządzenie,  art. 6 ust. 1 lit. f) lub  art. 9 ust. 2 lit. f)).

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres przechowywania   określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji).

 

7.Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 

 

Bezpieczeństwo danych osobowych - RODO

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Pucku:
- adres: ul. Dworcowa 5, 84-100 Puck,

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych . Można się z nim kontaktować poprzez skrzynkę e-mail na adres: iod.puck@gd.policja.gov.pl.

3. W  Komendzie Powiatowej Policji w Pucku, dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów wynikających z:

 • realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód, m.in. dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji. W każdym przypadku zbierana od Pani/Pana zgoda będzie wskazywała m.in. cel przetwarzania danych, który w oparciu o tę zgodę realizujemy (podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a) lub  art. 9 ust. 2 lit. a));
 • zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności niezbędnych do realizacji zawarcia umowy (podstawa prawna: Rozporządzenie,  art. 6 ust. 1 lit. b));
 • wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, m. in. w zakresie realizacji zadań  związanych z zatrudnieniem (podstawa prawna: Rozporządzenie,  art. 6 ust. 1 lit. c) lub  art. 9 ust. 2 lit. b) i j));
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawa prawna: Rozporządzenie,  art. 6 ust. 1 lit. d) lub art. 9 ust. 2 lit. c));
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa prawna: Rozporządzenie,  art. 6 ust. 1 lit. e));
 • realizacji zadań w ramach uzasadnionego interesu administratora, m.in. zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia, obiektów i wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne (podstawa prawna: Rozporządzenie,  art. 6 ust. 1 lit. f) lub  art. 9 ust. 2 lit. f)).

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres przechowywania   określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

7. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 

 

Bezpieczeństwo danych osobowych – DODO

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Pucku:  
- adres: ul. Dworcowa 5, 84-100 Puck,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku zapewnia

inspektor ochrony danych osobowych KPP w Pucku:

- adres: ul. Dworcowa 5, 84-100 Puck,
- e-mail: iod.puck@gd.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku.

W KPP w Pucku dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 30.05.2018
Data modyfikacji : 03.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pucku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Rohde
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Bresińska KPP Puck
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Bresińska
do góry