Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Pucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendy Powiatowej Policji w Pucku

Petycje składa się do Komendanta Powiatowego Policji w Pucku, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195), która wchodzi w życie 6 września 2015 roku.
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Jak złożyć petycje:
listownie, na adres: Komenda Powiatowa Policji : 84-100 Puck ul. Dworcowa 5
elektronicznie na adres: kpppuck@pomorska.policja.gov.pl
faksem, na numer: (58) 674 52 46
osobiście u Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pucku przy ul. Dworcowej 5 (w godzinach 7:30 – 15:30)

Petycja powinna zawierać:
imię i nazwisko wnoszącego;
adres zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji;
adresata petycji;
wskazanie czego petycja dotyczy;
podpis wnoszącego lub podpis go reprezentującego;
w przypadku, gdy petycja składana jest w interesie osoby trzeciej – pisemną zgodę tej osoby na złożenie w jej imieniu petycji;
w przypadku petycji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;
w przypadku, gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, a także miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie będą rozpatrywane.

 

 

Petycja może zawierać:

zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Pucku imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego petycje.

 

Metryczka

Data publikacji : 15.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pucku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Brzeziński
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Dettlaff KPP Puck
do góry